Modlitwy do bł. Honorata

MODLITWY PRZY RELIKWIACH  BŁ. HONORATA   

 Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego,

Ty nieskończenie umiłowałeś każdego człowieka

i za zbawienie rodzaju ludzkiego oddałeś swoje życie w ofierze Krzyża.

Wyznaję, że w Tobie jest nasze życie i zmartwychwstanie.

 

Oświecony blaskiem wiary poznaję, że całe moje życie  na ziemi

jest wpisane w Twój los i Twoje przeznaczenie do chwały.

 

Ty w świętych dajesz mi wzór postępowania,

wierności i wytrwania w odczytywaniu Twojej Ewangelii

i wprowadzaniu jej we własne życie i całego świata.

 

Dziękuję Ci dzisiaj, Panie, za to, że Twój sługa Honorat Koźmiński,

gorliwy naśladowca św. Franciszka w kapucyńskim zakonie,

tak doskonale zrealizował na ziemi ewangeliczne ideały

i osiągnął taką świętość życia,

że Twój Kościół zaszczycił go tytułem błogosławionego.

 

Spraw, Panie, bym żyjąc wiarą, nadzieją i miłością na ziemi wiernie ci służył,

naśladując wspaniały wzór Błogosławionego Honorata,

a zwłaszcza jego umiłowanie Ciebie i Twej najświętszej woli,

Kościoła świętego, Ojczyzny i każdego człowieka,

a przez dzieła miłosierdzia i pokuty dążył do zjednoczenia się z Tobą

w wiecznej miłości..

O bł. Honoracie, który w trudnych czasach dla Kościoła i Ojczyzny

byłeś tak bardzo wrażliwy na wszystkie potrzeby ludzkie

i z heroiczną miłością pełniłeś dzieła sprawiedliwości i miłosierdzia,

wyjednaj u Pana naszemu udręczonemu Narodowi wszystkie potrzebne łaski,

a w szczególności żywą wiarę, moc nadziei, braterską miłość, ducha zgody,

wierność prawom Bożym w życiu osobistym i rodzinnym,

poszanowanie życia nienarodzonych, wolność, sprawiedliwość, pokój,

uznanie godności drugiego człowieka,

a mnie  uproś łaskę, o którą z pokorą szczególnie Cię proszę …

 

Wyznaję, że od Ciebie, Panie, pochodzi wszelkie dobro

i Ty wszystkim kierujesz wedle niezbadanych wyroków Twojej Opatrzności.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

WEZWANIA DO BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO

Błogosławiony Honoracie,

Wierny naśladowco św. Franciszka – módl się za nami.

Pokorny i ubogi synu Serafickiego Ojca

Wnikliwy słuchaczu Słowa Bożego

Miłośniku Chrystusa utajonego w Eucharystii

Posłuszny natchnieniom Ducha Świętego

Niezmordowany głosicielu czci Maryi Niepokalanej

Heroicznie wierny synu Kościoła świętego

Krzewicielu życia według Ewangelii

Patronie odkrywania drogi życiowej

Wrażliwy na wszystkie potrzeby ludzi

Błogosławiony Honoracie,

Wytrwały szafarzu Sakramentu Pojednania

Światły kierowniku sumień w konfesjonale

Zatroskany o losy Ojczyzny

Wzywający do trwania na ojczystej ziemi

Oddany modlitwie i pokucie

Błogosławiony Honoracie,

Pragnący wszystkim ukazać miłość Bożą

Cierpliwie znoszący krzyże i utrapienia

Zachowujący nieustanną wdzięczność za dar powołania

Pokorny wobec tajemnic Bożych

Wzorze niezłomnej nadziei

Błogosławiony Honoracie,

Wytrwały w dążeniu do świętości

Patronie zawierzenia, budowania i wytrwania

Patronie Nowego Miasta

Ukochany nasz Ojcze i przewodniku

 

Módl się za nami bł. Ojcze Honoracie,

– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się.

Boże, Ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego Honorata kapłana duchem troskliwej miłości i dałeś mu łaskę wiele dusz pojednać z Tobą, za jego wstawiennictwem udziel mi łaski, o którą Cię proszę … i spraw, aby wszyscy chrześcijanie dostąpili Twego przebaczenia i zjednoczyli się z Tobą w doskonałej miłości.  Przez Chrystusa  Pana naszego. Amen.