Pytania dla kandydatów do bierzmowania

Pytania dla kandydatów do bierzmowania

 1. Skład Apostolski (Wierzę w Boga)

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryji Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

 1. Dekalog – wymień i omów wskazane przykazanie

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

Wzywa człowieka, by wierzył w Boga, w Nim pokładał nadzieję i kochał Go ponad wszystko.

 1. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

Nakazuje szacunek wobec imienia Bożego i zabrania jego nadużywania.

 1. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

Wypełniamy świętując niedzielę – dzień zmartwychwstania i święta nakazane przez Kościół. Świętujemy poprzez uczestnictwo w Eucharystii i powstrzymanie się od pracy.

 1. Czcij ojca swego i matkę swoją.

W tym przykazaniu Pan Bóg objawia, iż Jego wolą jest, abyśmy oddawali cześć rodzicom i tym, których On obdarzył autorytetem dla naszego dobra. Dzieci winny okazywać rodzicom szacunek, wdzięczność, sprawiedliwe posłuszeństwo i pomoc. Rodzice są pierwszymi osobami odpowiedzialnymi za wychowanie swych dzieci do wiary i do życia moralnego. Mają obowiązek zapewnienia – w miarę możliwości – spełnienia potrzeb materialnych i duchowych swoich dzieci.

 1. Nie zabijaj.

Nakazuje szacunek dla ludzkiego życia. Życie jest święte od chwili poczęcia aż do śmierci, gdyż osoba ludzka jest chciana dla niej samej na obraz i podobieństwo Boga żyjącego i świętego.

 1. Nie cudzołóż.

Wzywa do zachowania czystości każdego człowieka według stanu życia. Czystość to integracja płciowości w osobie, wewnętrzna jedność wymiaru cielesnego i duchowego człowieka. Niektóre grzechy przeciw temu przykazaniu to: rozwiązłość, onanizm, współżycie poza – i przedmałżeńskie, pornografia, prostytucja, gwałt, praktyki homoseksualne.

 1. Nie kradnij.

Nakazuje praktykowanie sprawiedliwości i miłości w zarządzaniu dobrami ziemskimi i owocami pracy.

 1. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

Zabrania kłamstwa, czyli mówienia nieprawdy w celu oszukania bliźniego, który ma prawo do prawdy.

 1. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

Przestrzega przed pożądliwościami cielesnymi.

 1. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Zabrania chciwości zrodzonej z nieograniczonego pragnienia bogactw i zawartej w nich potęgi.

 1. Główne prawdy wiary
 2. Jest jeden Bóg.
 3. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 4. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 5. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
 6. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 7. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
 8. Dary Ducha Świętego.
 9. Sakramenty święte
 10. Chrzest.
 11. Bierzmowanie.
 12. Najświętszy Sakrament.
 13. Pokuta.
 14. Namaszczenie chorych.
 15. Kapłaństwo.
 16. Małżeństwo.
 17. Siedem grzechów głównych
 18. Pycha.
 19. Chciwość.
 20. Nieczystość.
 21. Zazdrość.
 22. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
 23. Gniew.
 24. Lenistwo.
 25. Przykazania kościelne
 26. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 27. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 28. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 29. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 30. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

PYTANIA DOTYCZĄCE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

 1. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 1. Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?
 2. a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem,
 3. b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.
 4. Co oznacza słowo “bierzmowanie”?

Słowo “bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa “bierzmo”. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.

 1. Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem?

–  Razem z Eucharystią, chrzest i bierzmowanie są sakramentami inicjacji chrześcijańskiej.

–  Bierzmowanie rozwija łaskę daną na chrzcie św.

–  i uzdalnia do dojrzałego życia chrześcijańskiego zapoczątkowanego na chrzcie św.

 1. Jakich łask udziela bierzmowanie?

–  pomnaża łaskę uświęcającą,

–  wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego,

–  daje pełnie darów Ducha Świętego,

–  daje łaskę uczynkową, abyś wiarę mężnie wyznawać, bronić jej i według niej żyć.

 1. Wymień 7 darów Ducha Świętego.
 2. l) Dar mądrości.

2) Dar rozumu.

3) Dar rady.

4) Dar męstwa.

5) Dar umiejętności.

6) Dar pobożności.

7) Dar bojaźni Bożej.

 1. Kto udziela sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

 1. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania?
 2. a) włożenie rąk przez ks. biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego,
 3. b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: “Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
 4. Dlaczego przyjąłeś imię wybranego świętego na swego patrona bierzmowania?

 

INNE PYTANIA DOTYCZĄCE WIARY

 

 1. Co to są sakramenty?

Sakramenty są to skuteczne znaki łaski, ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi, przez które udzielane jest nam życie Boże.

 1. Jakie są owoce sakramentu chrztu?

Owocami sakramentu chrztu są: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych; narodziny do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym dzieckiem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez chrzest ochrzczony zostaje włączony do Kościoła i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusowego.

 1. Czym jest niedziela?

Niedziela jest to dzień zmartwychwstania Chrystusa, Dzień Pański. Jest zasadniczym dniem sprawowania Eucharystii, Dniem radości i powstrzymania się od pracy.

 1. Co się dokonuje w czasie konsekracji chleba i wina?

Podczas konsekracji dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny Chrystus prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie, Jego Ciało i Jego Krew, z Duszą i Bóstwem.

 1. Jakie warunki winien spełnić ten, kto chce przyjąć Komunię św.?

Ten, kto chce przyjąć Komunię św. winien znajdować się w stanie łaski uświęcającej. Kto świadom jest popełnienia grzechu ciężkiego, zanim przystąpi do Komunii św., powinien przyjąć rozgrzeszenie w sakramencie pokuty.

 1. Wymień 5 warunków dobrej spowiedzi.

Sakrament pokuty składa się z pięciu aktów osoby spowiadającej się (penitenta) i rozgrzeszenia udzielonego przez kapłana. Aktami penitenta są: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie Bogu i ludziom.

 1. a) Rachunek sumienia – czynimy go w świetle Ducha Świętego, przypominając sobie wszystkie grzechy ciężkie (można także lekkie) od ostatniego sakramentu pokuty popełnione.
  b) Żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy – jest skruchą serca, obrzydzeniem sobie grzechu, wewnętrzną przemianą całego człowieka, oraz obietnicą nie grzeszenia więcej i unikania okazji do czynienia grzechu, ponadto wiąże się z pracą do następnego przystąpienia do sakramentu pokuty nad wyeliminowaniem konkretnego grzechu
 2. c) Szczera spowiedź i rozgrzeszenie – kapłan przyjmuje nasze wyznanie grzechów i w imieniu miłosiernego Chrystusa odpuszcza lub zatrzymuje grzechy na podstawie otrzymanej władzy. Należy wyspowiadać się szczerze ze wszystkich wiadomych grzechów, zwłaszcza ze wszystkich ciężkich (należy podać ilość ciężkich upadków i ich okoliczności, które ułatwiają kapłanowi spełnienie jego posługi pojednania).
 3. d) Zadośćuczynienie Bogu i ludziom – powinno przejawiać się w poprawie życia oraz w naprawieniu szkód. Kapłan wyznacza czyn pokutny w zależności od ciężkości grzechów. Czyn ten ma być lekarstwem na ranę zadaną przez grzech. Zadośćuczynić można przez modlitwę, różne wyrzeczenia, a przede wszystkim przez czyny miłości wobec bliźnich.

22 Jakie są duchowe skutki odpuszczenia grzechów w sakramencie pokuty?

Duchowymi skutkami sakramentu pokuty są: pojednanie z Bogiem; pojednanie z Kościołem; darowanie kary wiecznej, będącej wynikiem grzechu ciężkiego; darowanie, przynajmniej częściowe, kary doczesnej za grzechy; pokój sumienia, pociecha duchowa; wzrost sił duchowych do chrześcijańskiej walki ze złem.

 1. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Boga i Jego miłości, raną zadaną własnej godności dziecka Bożego i Kościołowi.

 1. Czym jest grzech śmiertelny?

Grzech śmiertelny jest świadomym i dobrowolnym wyborem przeciwnym prawu Bożemu i wiecznemu przeznaczeniu człowieka w ważnej rzeczy. Grzech ten niszczy w nas miłość, bez której niemożliwe jest osiągnięcie wiecznego szczęścia.

 1. Kiedy popełniamy grzech powszedni?

Grzech powszedni popełniamy wtedy, gdy nie zachowujemy prawa moralnego w rzeczy mniejszej wagi, lub też w rzeczy ważnej, ale nie w pełni świadomie, czy też dobrowolnie.

 1. Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest darmowym darem, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym przez Ducha Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grzechu i uświęcić.

 1. Co to jest Trójca Święta?

Jeden w Trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty; Trzy osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę Stworzyciel nieba i ziemi, od Niego pochodzi wszelkie dobro; Bóg jest doskonały.

 1. Kim jest Jezus Chrystus?

Syn Boży, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, istnieje od zawsze, w Betlejem narodził się jako człowiek, umarł na krzyżu, żyje na wieki.

 1. Kim jest Duch Święty?

Trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna; jest Bogiem a więc jest wieczny, szczególnie objawił się w momencie Chrztu Jezusa w Jordanie a także został dany apostołom w dniu Pięćdziesiątnicy; ożywia, umacnia i buduje Kościół; zstępuje na nas w chrzcie świętym a w sakramencie bierzmowania w szczególny sposób uzdalnia nas do dojrzałego wyznawania wiary.

 1. Kim są aniołowie?

Duchy, które mają rozum i wolę w stopniu doskonalszym od człowieka, ale nie posiadają ciała; służą Bogu, opiekują się człowiekiem.

 1. Kim są złe duchy?

Na początku niczym nie różniły się od aniołów, jednak na skutek odrzucenia Boga i Jego planów stały się zbuntowanymi aniołami działającymi na szkodę człowieka.

 1. Kim jest człowiek?

Najdoskonalsze stworzenie Boga; posiada ciało i duszę nieśmiertelną; stworzony z miłości i powołany do miłości; celem i szczęściem człowieka jest spotkać się z Bogiem w wieczności; pierwotnie człowiek przebywał blisko Boga, ale na skutek grzechu utracił bezpośrednią więź z Bogiem i potrzeba było ofiary Chrystusa, aby odkupić winę człowieka tak aby człowiek znowu uzyskał szansę spotkania z Bogiem.

 1. Co to jest Objawienie Boże?

Jest to wszystko to co pan Bóg powiedział o sobie człowiekowi; Pan Bóg mówił o sobie przede wszystkim na kartach Pisma Świętego; drugim filarem Objawienia jest Tradycja.

 1. Co to jest Pismo Święte?

Zbiór ksiąg napisanych przez człowieka pod natchnieniem Ducha Świętego; zawarty jest w nim opis całej historii zbawienia, tzn. sposobu w jaki Pan Bóg najpierw stworzył świat i człowieka a następnie po grzechu odkupił go przez swojego Syna i wreszcie jest zapowiedzią spotkania z Bogiem w wieczności; autorem jest Bóg, który posłużył się człowiekiem; Pismo Święte składa się ze Starego (45 ksiąg) i Nowego Testamentu (27); myślą przewodnią Pisma świętego jest Boży plan zbawienia człowieka.

 1. Co to jest Tradycja?

Tradycja to zbiór prawd objawionych poza Pismem Świętym; do tradycji zaliczamy przede wszystkim oficjalne nauczanie Kościoła a także pisma świętych oraz praktykę wiary na przestrzeni wieków.

 1. Czym jest Kościół?

Kościół jest założoną przez Chrystusa wspólnotą wiary, nadziei i miłości mającą podwójny wymiar – ludzki i Boży: jest społecznością hierarchiczną i Ciałem Mistycznym Chrystusa; zrzeszeniem widzialnym i wspólnotą duchową; wspólnotą na ziemi wyposażoną w dary niebieskie.

 1. Jakie cechy posiada Kościół ?

Jeden – założony przez samego Chrystusa; święty – jest Mistycznym Ciałem Chrystusa; powszechny – otwarty na każdego człowieka; apostolski – nauczający i zbudowany na fundamencie apostołów.

 1. Kim jest papież?

Jest Namiestnikiem Chrystusa na ziemi, widzialną głową Kościoła; papieżem jest każdy biskup Rzymu.

 1. Co to jest śmierć i co czeka człowieka po śmierci?

Śmierć to odłączenie duszy od ciała; duszę otrzymuje człowiek w momencie poczęcia; po śmierci czeka nas sąd szczegółowy a po zmartwychwstaniu ciał, które nastąpi, gdy Chrystus ponownie przyjdzie na ziemię, sąd ostateczny nad całą ludzkością.

 1. Co to jest Sąd szczegółowy?

Sąd w momencie śmierci; dusza ludzka trafia do piekła, czyśćca lub nieba czekając na powtórne połączenie z ciałem w dniu Paruzji.

 1. Co to jest Paruzja?

Ponowne przyjście Chrystusa na ziemię; nikt nie wie kiedy to nastąpi, wszyscy tego oczekujemy; w dniu Paruzji wszystkie dusze połączą się ze zmartwychwstałymi ciałami; czyściec przestanie istnieć, dusze z czyśćca trafią do nieba.

 1. Co to jest niebo, piekło, czyściec?

Niebo – stan, w którym aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem; czyściec – stan kary doczesnej za grzechy; piekło – stan kary wiecznej.

 1. Dlaczego czcimy świętych?

W swoim życiu doskonale wypełnili Boże przykazania i dali przykład naśladowania Chrystusa, przez co trafili do nieba ciesząc się przebywaniem blisko Boga.

 1. Co wiesz o Maryi?

Matka Boga – Jezusa Chrystusa; Niepokalanie Poczęta – zachowana od skazy grzechu pierworodnego; Wniebowzięta z duszą i ciałem.