Nowenna do bł. Honorata

 NOWENNA DO BŁOGOSŁAWIONEGO HONORATA

Dzień 1  

Panie, wyznaję, że od Ciebie pochodzi wszel­kie dobro i Ty wszystkim kierujesz. Spraw, bym ubogacony łaską Ducha Świętego, za wstawiennictwem bł. Honorata, poznawał to, co słuszne i sprawied­liwe oraz zawsze czynił to, co jest zgodne z Two­ją wolą, a zwłaszcza w sprawie, którą Ci polecam….

– Ojcze nasz,

– Zdrowaś Maryjo;

– Błogosławiony Honoracie – módl się za nami.

/Te modlitwy odmawia się każdego dnia nowenny/

Dzień 2 

Kieruj, Panie, moim życiem, broń w przeciwnościach i zachowaj od złego, abym wsparty przy­kładem i wstawiennictwem bł. Honorata, zawsze peł­nił Twoją wolę i znajdował w niej upodobanie przed Tobą. Z ufnością proszę o wsparcie w rozwiązaniu trudnej sprawy, którą Ci przedkładam …

Dzień 3 

Panie, Ty nagrodziłeś wiarę i czyny miłości bł. Honorata, gorliwego kapłana i zakonnika, który został nam dany za przykład do naśladowania. Udziel mi łaski i siły do wytrwania w wierze, nadziei, mi­łości, sprawiedliwości i prawdzie, a zwłaszcza w tej trudnej sprawie, którą Ci przedkładam …

Dzień 4 

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę mówię wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znaj­dziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”. Z ufnoś­cią uciekam się do Ciebie za wstawiennictwem bł. Ho­norata w moich potrzebach i proszę o łaskę …

Dzień 5

Zbawicielu mój. Tyś powiedział: “Zaprawdę mó­wię wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam”. Zachęcony tymi słowami, proszę Ojca w imię Twoje, przez pośrednictwo bł. Honorata o łaskę …

Dzień 6 

Panie, niech Twój sługa Honorat, zaszczycony tytułem Błogosławionego w Kościele katolickim, orę­duje nieustannie za nami, wyjednuje udręczonej Oj­czyźnie, którą tak umiłował, pokój i błogosławień­stwo, a mnie uprosi potrzebną mi łaskę …

Dzień 7  

Boskie Serce Jezusa, dla którego jedno tylko jest niemożliwe, a mianowicie, aby nie mieć litoś­ci dla strapionych; miej litość nade mną, biednym grzesznikiem i udziel mi łaski …, o którą Cię proszę przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi oraz bł. Honorata.

Dzień 8   

Wraz z Maryją Dziewicą, którą tak po synowsku czcił i miłował bł. Honorat, składam Ci, Panie, hołd, cześć i uwielbienie dziękując za wszystkie łaski i polecam się Twojej opiece, szczególnie w sprawie …

Dzień 9   

O Błogosławiony Honoracie, który w trudnych czasach dla Kościoła i Ojczyzny trafnie odczyty­wałeś znaki czasu i z głęboką wiarą i ufnością pracowałeś z myślą o lepszej przyszłości, wsta­wiaj się za Ojcem św., Biskupami, wszystkimi Pola­kami, a mnie wyjednaj łaskę, o którą z ufnością i pokorą Cię proszę …

 

Za zezwoleniem władzy kościelnej